Millora de rieres i torrents a la Bisbal del Penedès i a la Juncosa de Montmell

L’Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona (Ei), en col·laboració amb la Fundació Santa Teresa i el suport de Fundació Bancària “La Caixa” i la Diputació de Tarragona, mitjançant subvenció per a l’execució d’actuacions d’inserció sociolaboral de persones discapacitades i amb risc d’exclusió social, ha finalitzat el projecte de millora de la Riera de Marmellar i els torrents de la Moixeta, a la Juncosa de Montmell, i de les Segueres, a La Bisbal del Penedès.

Aquests torrents urbans han sofert al llarg dels darrers anys un progressiu deteriorament i increment de vegetals invasores (brolles, bardisses i canyar), que requereixen d’esbrossat i neteja i la retirada d’alguns arbres morts o deteriorats, que millorin la funcionalitat ambiental i hidromorfològica del curs fluvial.

Tradicionalment la política d’actuació sobre la xarxa fluvial a nivell de conservació i restauració s’ha dirigit a disminuir el perill dels cursos fluvials en cas de crescudes i, de forma puntual, s’han considerat els criteris de manteniment i millora de la biodiversitat i l’autosostenibilitat del medi natural. Amb aquest projecte, l’Ei aplica sistemes racionals sostenibles compatibles amb la seguretat dels ciutadans, habitatges i infraestructures, tot ajudant a millorar l’espai seleccionat des dels punts de vista paisatgístic i ambiental i pedagògic.

L’objectiu principal d’aquestes actuacions ha estat garantir la funcionalitat hidràulica, retirant o triturant tots els elements (arbres caiguts, canyes, bardissa i residus de tot tipus) que poden suposar obturacions dels torrents amb el perill d’inundacions que això suposa. Així com la preservació dels hàbitats naturals i de les especies d’interès de l’entorn d’aquesta xarxa de torrents i rases i afavorir els seus accessos, amb la finalitat de garantir el bon funcionament dels seus ecosistemes, tot assegurant una repercussió positiva vers al benestar i la salut humana. També s’han realitzat tasques de prevenció d’incendis, tot netejant hàbitats forestals, matollars i indrets que poden ser freqüentats per persones i on la presència de vegetació poden suposar un elevat risc de generació i propagació d’incendi.

L’equip humà que ha dut a terme la intervenció està format per un oficial amb àmplia experiència en gestió d’equips humans i treballs forestals i quatre professionals d’inserció, d’algun dels col·lectius als que específicament van destinades aquest tipus d’empreses, amb el corresponent certificat de serveis socials, que han rebut les nocions i hàbits de treball dins de l’entorn de treball, dirigint el seu perfil laboral cap a l’operari forestal. Això permet assegurar una repercussió positiva al benestar i la salut humana, tot millorant l’accessibilitat a la ciutadania per poder-hi realitzar activitats saludables com el passeig, el senderisme, i la contemplació d’espais naturals d’interès ecològic, paisatgístic i amb una important diversitat d’espècies pròpies de la zona.

Tot aquest procés estarà dirigit per un equip de responsables i tècnics, fent el seguiment del desenvolupament del projecte i l’acompliment de tots els seus objectius, tant en la vessant d’evolució laboral en la formació i millora de l’ocupabilitat de les persones, com també l’evolució dels rendiments i la qualitat de la feina executada.