La Fundació

La FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL és una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb més dificultats de la comarca del Baix Penedès.

MISSIÓ 

Aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, la gent gran, les seves famílies i d’altres col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, millorant l’autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint el suport que cadascú necessita, perquè disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans i la plena integració social i laboral.

VISIÓ 

Ser el referent del territori, en tot tipus de serveis individualitzats de suport a les persones de col·lectius vulnerables. Actuar proactivament i de forma innovadora, activant col·laborativament recursos del territori i creant sinèrgies amb tot tipus d’entitats, organismes i empreses. Fer aportacions de valor per a totes les parts interessades, treballant conjuntament per desenvolupar un territori socialment responsable.

VALORS 

Sinergia · Creixement personal · Implicació · Proactivitat · Innovació · Excel·lència  ·  Actitud de Servei · Cooperació · Atenció individualitzada · Sostenibilitat · Governança responsable · Compromís · Integritat · Coherència · Participació

Coneix més els valors de la Fundació

La FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre, amb seu social a la carretera Santa Oliva, nº 20-22, 43700, del Vendrell, inscrita en el Registre d’entitats, serveis i establiments socials, en data 08/03/1994 i amb el número E01894. Podeu descarregar aquí els estatuts de la Fundació i contactar al telèfon 977667111, al fax 977665433 o per email a info@fundaciosantateresa.org

Història

L’any 1974, un grup de mares i pares de persones amb discapacitat, amb el suport de diverses persones sensibilitzades amb aquest col·lectiu i de l’Ajuntament del Vendrell creen l’Associació de pares i protectors de nens subdotats del Vendrell i comarca Santa Teresa, amb l’objectiu de donar resposta a la mancança de serveis destinats a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual. L’any 1993 la Fundació Santa Teresa es va fer càrrec de tots els serveis que fins aquell moment havia creat l’Associació i, des d’aquell moment, no ha deixat d’incrementar el nombre de persones ateses i de crear noves tipologies de serveis, donant suport a altres organitzacions i convertint-se en una organització referent dins de l’àmbit català.

Podeu llegir aquí la història completa o descarregar la Petita història de la Fundació Santa Teresa.

Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de govern i d’administració de la Fundació. Els membres del Patronat exerceixen el seu càrrec gratuïtament. Consulta aquí la seva trajectòria.

Els membres del Patronat de la Fundació són:

  • Presidenta: Sra. Montserrat Jornet i Jané
  • Vicepresident: Sr. Ramón Pagès i Castells
  • Secretària: Sra. Mari Paz Costas i Lombardia
  • Vicesecretari Sr. Pedro Antoranz i Calleja
  • Tresorer: Sr. Jaume Salvó i Güell
  • Vocals: Sra. Montserrat Miró i Soler • Sra. Dolors Jané i Berga • Sr. Avelino Menéndez Suárez • Sr. Jordi Guitart Olivé • Sr. Benet Jané Palau • Consell Comarcal del Baix Penedès, representat pel Sr. Joan Sans Freixas • Sr. Arturo Martínez Pacha • Sr. Manuel Palou Serra • Sr. Joan Mitjans Figueres

Organigrama

Responsables de serveis

Director general:  José Carlos Eiriz
Adjunt a Direcció General: Marta Tutusaus
Gerent Administració i Serveis Transversals: Manel Garrido
Responsable Àrea d’Atenció a la Persona: Núria Vila
Responsable Serveis Residencials: Montse Boada
Responsable Projecte Integrat de Calafell: Carmina Balaguer
Responsable Escola de Turisme del Baix Penedès: Jan Montserrat
Responsable de Formació: Josep Matas
Responsable Servei Prelaboral: Laia Català
Responsable de Voluntariat: Àngels Garreta
Responsable Comercial i de Producció CET Taller: Josep Gilaberte
Responsable de Recursos Humans: Laura Acosta
Responsable Serveis Jurídics i Compliance: Maria Benedicto
Responsable de Manteniment intern: Manuel Hernández
Responsable de Comunicació: Elena Rodríguez
Responsable Logística i Tecnologies de la Informació: Manel Lanzón
Responsable de Prevenció de Riscos Laborals: Carla Salís

Sistema integrat de gestió

Les entitats de Fundalis compartim un Sistema Integrat de Gestió, amb la certificació dels sistemes de Qualitat, Medi ambient i Prevenció de Riscos Laborals (PRL).

Aquest sistema de gestió és una peça fonamental que permet que tothom actuï amb uns mateixos criteris, treballats i consensuats, aportant valor i un millor resultat.

Les auditories anuals són realitzades per l’empresa certificadora Applus. Els resultats ens permeten continuar millorant els processos i la gestió de l’entitat, i els serveis que la Fundació porta a terme.

Descarrega aquí els certificats.

Transparència

La Fundació compleix amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al BOE de 10 de desembre de 2013, així com amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Consulta aquí la documentació i manuals de l’entitat.

La Fundació fomenta la participació i el treball en equip, compartint informació i coneixements i oferint diversos mitjans de participació en la presa de decisions amb igualtat d’oportunitats i disposa d’un formulari de transparència i accés a la informació, així com del formulari de contacte i altres canals de comunicació d’ús públic, per a sol·licitar informació.

Bon Govern

Manual de Bon Govern i codi ètic

Manual de Politiques de Fundalis

Reglament de bon govern

Reglament del Centre Ocupacional

Reglament del Servei de Prelaboral

Reglament del Servei de Suport a la llar

Reglament de mitjans TIC

Reglament d’us de les instal.lacions

Manual d’imatge

Pla estratègic

Mapa estratègic

Objectius estratègics

Cartera de serveis a les persones

II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2019-22

Manual de Comunicació, Transparència_i Accés a la Informació

Memories i balanç social

Prevenció de delictes

Reglament de drets i deures dels treballadors

Reglament de regals i hospitalitat

Reglament de diligencia davant de tercers

Reglament de prevencio del blanqueig de capitals

Reglament organ de compliment

Reglament canal denuncies

Reglament de revisio del codi etic i del MPD

Protocol de prevenció de l’assatjament sexual

Informe de govern corporatiu: La Fundació privada Santa Teresa no realitza inversions financeres temporals en el mercat de valors. En conseqüència no elabora cap informe relatiu al compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre quan fan aquest tipus d’inversions, segons acord del 20 de novembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Dades econòmiques (pendent). Informe anual de conducta (pendent)

Col·laboració entre entitats

Treballem en col·laboració amb diferents entitats, per aprofitar sinèrgies que ens ajudin a assolir els reptes i objectius que ens plantegem.

FUNDALIS és un grup d’entitats independents del Camp de Tarragona, que treballen conjuntament per millorar l’impacte social i la seva gestió. Les entitats comparteixen recursos i posen en comú el coneixement i el talent per innovar i millorar els serveis a les persones. Els projectes territorials integrats impulsats a Alcover, Calafell, Camp Clar, Parc del Francolí (Tarragona), Arboç-Bellvei, i l’Escola de Turisme del Baix Penedès, són exemples de noves formes de treballar, en estreta col·laboració amb les administracions locals, i amb tot tipus d’agents del territori, que permeten desenvolupar projectes on les persones, sense etiquetes, son les veritables protagonistes.

SINERGRUP (Grup d’Entitats amb Sinergia Social) és una associació que agrupa a vuit organitzacions d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que treballen en l’atenció a col·lectius vulnerables, fonamentalment persones amb discapacitat i trastorns mentals. Sinergrup permet millorar la gestió compartint valors, anàlisis, coneixements i experiències, per aprofitar les sinèrgies que es produeixen quan s’estableixen aquests mecanismes d’interrelació. També permet potenciar les relacions de negoci i comercials entre les organitzacions agrupades, a través del treball en comú per millorar processos, afegir valor i ampliar mercats. Més informació: www.sinergrup.net

L’Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, S.L. ha estat creada per la Fundació Onada, la Fundació Santa Teresa i la Fundació Ginac, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones en situació o risc d’exclusió laboral del territori, mitjançant processos d’acompanyament socio-laboral, formació i feina, que promoguin la seva inserció laboral en el mercat de thttps://www.fundaciosantateresa.org/ei/reball. Més informació info.ei@fundalis.org

FTCT és una entitat sense ànim de lucre que vetlla pels drets i interessos de les persones amb discapacitat tutelades, a través d’entitats consolidades de les Comarques de Tarragona. El servei de Tuteles vetlla per la qualitat de vida de les persones de manera integral, donant una resposta personalitzada i facilitant els suports necessaris, així com suport i assessorament a les famílies sobre incapacitacions judicials, tuteles, curateles i pre-tuteles. Més informació: www.ftct.cat

També formem part de les següents organitzacions: