Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions bàsiques de preparació i conservació d’elaboracions culinàries senzilles, així com les operacions de preparació i presentació d’aliments i begudes en establiments de restauració, assistint en els processos de servei i atenció al client.
Tenen una durada total de 1.000 hores (un curs acadèmic) i hi poden accedir els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut
el graduat en ESO.

PREINSCRIPCIONS
Del 13 al 31 de maig a l’Escola de Turisme del Baix Penedès, Av. Palfuriana, 104  43880 COMA RUGA (EL VENDRELL)
TEL. 977682938 / 670519164
Entrevistes d’orientació i valoració del 13 al 31 de maig
Publicació d’alumnes admesos i en espera 7 de juny
Formalització de matrícules del 10 al 14 de juny

DOCUMENTACIÓ

1. Full de preinscripció (Recollir a la mateixa escola).
2. Original i fotocòpia en color del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne/a.
3. Fotocòpia targeta sanitària.
4. Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat.
5. Full DARDO. (INEM)

6. En cas de ser menors d’edat, fotocòpia en color del DNI o NIE del pare, mare o tutor.

CONTINGUTS
Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
 Tècniques Elementals de Servei
 Processos Bàsics de Preparació d’Aliments i Begudes
 Aprovisionament, Preelaboració i Conservació Culinàries
 Elaboració Culinària Bàsica
 Projecte Integrat
 Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 h)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 h)
 Estratègies i Eines de Comunicació
 Entorn Social i Territorial
 Estratègies i Eines Matemàtiques
 Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen:
Qualificació professional completa: HOT092_1: Operacions bàsiques de restaurant i bar

TRÀMITS
Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del Departament d’Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer la preinscripció i matrícula segons les directrius d’aquest Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) organitzat per centres docents privats o establiments, cal  informar-se’n en el mateix centre o establiment.

CONTINUITAT
La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:
 Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 Obtenció del certificat de professionalitat HOTR0208
 Operacions bàsiques de restaurant i bar, que emet l’Administració laboral.
 Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys