L’Empresa d’Inserció es reafirma en resposta a les persones en situació d’exclusió, agreujada amb la pandèmia

L’Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona (Ei!), reafirma la seva vocació per donar resposta al col·lectiu de persones en situació o especial risc d’exclusió sociolaboral. La situació de moltes d’aquestes persones està molt més agreujada per la crisi generada arran la pandèmia Covid19, per la qual cosa la competència per assolir llocs de treball entre les persones en recerca de feina s’ha multiplicat molt significativament, i les persones amb altres problemàtiques socials afegides resten amb moltes menys possibilitats.

Les Fundacions Santa Teresa del Vendrell, Onada i Ginac van crear al 2018 amb la missió de millorar la qualitat de vida de les persones en situació o risc d’exclusió laboral, mitjançant processos d’acompanyament sociolaboral, formació i feina, que els apoderin i promoguin la seva inserció laboral en el mercat de treball.

Les entitats fundadores, referents del treball social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental de l’Alt Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès, van identificar la necessitat  d’ampliar l’abast  de  les  seves actuacions a col·lectius més vulnerables sòciolaboralment i amb necessitats de processos de formació i inserció sociolaboral acompanyats, desprès d’un procés de reflexió i diagnòstic sociolaboral dels territoris en els que treballen.

L‘Ei! genera ocupació per a persones en situació o en risc d’exclusió social, amb les capacitats i habilitats mínimes per dur a terme les  tasques  pròpies  del  lloc  de  treball. L’objectiu de l’Ei! és que la persona treballadora esdevingui un subjecte actiu en el disseny del seu itinerari, definint per si mateixa els objectius i aspectes a millorar, per tal d’adaptar-ne al màxim el seu pla formatiu.

Les tasques de l’Ei! van, des de la coordinació amb els serveis d’ocupació de les diferents ofertes de treball a la realització de les entrevistes de selecció, tràmits amb l’administració per tal de regularitzar els permisos de residència i treball, acompanyament a l’adaptació del lloc de treball, formació i desenvolupament de les competències bàsiques, accions de  formació tècnico-professional i competències transversals al mateix lloc de treball i acompanyament a l’inserció a la empresa ordinària.

Els col·lectius als que l’Ei! dona suport són:

 • Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals en risc d’exclusió social.
 • Joves de més de setze anys i menys de trenta anys provinents d’institucions de protecció de menors o en risc d’exclusió, sempre que tinguin acreditada la situació de risc d’exclusió.
 • Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que, a judici de l’equip terapèutic corresponent, hagin superat les fases de desintoxicació i deshabituació, sempre que no hagin passat més de dotze mesos entre la finalització del tractament i l’inici del procés d’inserció.
 • Persones internes en centres penitenciaris o en llibertat condicional i persones exrecluses, sempre que la contractació es porti a terme dins els divuit mesos posteriors a la seva excarceració.
 • Persones acollides a la renda garantida de ciutadania (RGC) o considerades en situació de risc d’exclusió pels serveis socials competents.
 • Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys i en risc d’exclusió.

L’Ei! rep, per part dels Serveis Socials Comarcals i serveis socials del Baix Penedès, Baix Camp i Tarragonès, derivacions de persones que es troben en risc d’exclusió social com persones immigrants, dones que volen accedir al mercat laboral per causes familiars sobrevingudes, persones aturades de llarga durada majors de 45 anys, persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme, menors no acompanyats i joves ex tutelats de la Generalitat i altres col·lectius en greu risc d’exclusió sociolaboral.

El 2021 es presenta amb nous reptes per a l’Ei!, com millorar  els  enllaços  amb  l’empresa  ordinària  a  través  dels diferents programes d’inserció, xarxa pública d’ocupació, projectes Incorpora, etc.; consolidar el programa individualitzat de formació de millora de competències; millorar  els  processos  d’inserció  amb el màxim apoderament i participació en els seus itineraris; i millorar  en  la  gestió  de l’empresa per adequar-la al màxim ales necessitats reals de les persones treballadores.

Una de les activitats planificades pel 2021 és identificar oportunitats de llocs de treball a les entitats fundadores, per cobrir amb persones en risc d’exclusió, a través de l’Empresa d’Inserció i el treball en xarxa amb els serveis socials del territori. També s’ha planificat promoure i desenvolupar projectes ocupacionals a mida per a Ajuntaments, Consells comarcals i empreses del territori; reforçar i establir noves aliances i adhesions a xarxes i federacions empresarials, formatives i sociolaborals;  i ampliar els serveis que permetin generar llocs de treball d’inserció:

 • Neteja i manteniment bàsic
 • Jardineria i neteja espais verds
 • Consergeria i accessos
 • Magatzem i logística
 • Manipulats industrials
 • Comerç i restauració
 • Projectes municipals i inter municipals
 • Manteniment espais municipals a la via pública

L’Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona compta amb el suport de: