Serveis d’Integració Laboral

Els Serveis d’Integració Laboral ofereixen assessorament i seguiment individual a les persones amb dificultat d’accés al mercat laboral, mitjançant:

 • Informació de recursos i tràmits necessaris per a la inserció laboral i suport en la recerca de feina
 • Oferta formativa per a millora de la qualificació professional
 • Borsa de treball i suport i acompanyament en el procés d’inserció i seguiment posterior

El Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social (SCAPS) i la Unitat de Suport a Activitats Professionals (USAP) garanteixen l’atenció de qualitat i el desenvolupament personal i social dels i les treballadores del Centre Especial de Treball, i treballen per:

 • Afavorir i potenciar l’autonomia i independència dels i les treballadores en el seu lloc de treball.
 • Detectar necessitats i establir suports individualitzats, prèvia valoració de les capacitats de cada persona treballadora i l’anàlisi del lloc de treball.
 • Desenvolupar els Plans Personals de Suport (PPS) i programes de formació per a l’adaptació dels treballadors i treballadores al seu lloc de treball, noves tecnologies i als processos productius, així com afavorir la seva qualitat de vida.
 • Afavorir la integració de nous treballadors/es, mitjançant l’establiment dels suports adequats a tal finalitat.
 • Detectar i intervenir en possibles processos de deteriorament evolutiu per evitar i atenuar-ne els efectes.
 • Establir fórmules d’acompanyament i itineraris de capacitació, orientació i formació específics de les dones treballadores.
 • Assistir als treballadors/es en el procés d’incorporació a enclavaments laborals i al mercat ordinari de treball.

El Servei d’Integració Laboral Extern (SIL) ofereix assessorament i seguiment individual  per aconseguir una inserció satisfactòria al mercat laboral ordinari. Hi poden accedir totes aquelles persones amb el certificat de reconeixement de la discapacitat. El SIL ofereix:

 • Informació de recursos i tràmits necessaris per a la inserció laboral.
 • Informació de recursos per a la recerca de feina de la comarca.
 • Oferta formativa per a la millora de la qualificació professional de la comarca.
 • Suport en tècniques de recerca de feina, amb sessions individuals i/o grupals.
 • Servei de borsa de treball.
 • Suport i acompanyament en el procés d’inserció i seguiment posterior.

La Llei 13/82 d’Integració Social de la persona Minusvàlida (LISMI) obliga a les empreses de més de 50 persones treballadores a integrar al 2% de la seva plantilla a persones amb Certificat de Discapacitat. Mitjançant una autorització dels serveis públics d’ocupació (Certificat d’Excepcionalitat) la LISMI també permet adoptar Mesures Alternatives com la contractació de serveis a un Centre Especial de Treball (CET) o la donació econòmica a una fundació d’inserció laboral.

La Fundació busca la col·laboració i dona suport a les empreses que vulguin participar en l’itinerari d’inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, i ofereix el servei gratuït de contractació a través de la borsa de persones candidates amb Certificat de Discapacitat, i que han realitzat un itinerari laboral i de capacitació personalitzat.

Per facilitar la contractació i el procés d’inserció, ofereix:

 • Anàlisi del lloc de treball, per valorar les habilitats, coneixements i aptituds necessàries.
 • Preselecció de candidats de la nostra borsa de treball, per afinar amb el perfil més adequat per a la realització d’una feina determinada.
 • Seguiment per facilitar l’èxit de la inserció: suport i formació en el mateix lloc de treball; seguiment del treballador; assessorament i orientació en l’entorn laboral proper; formació continuada del treballador; períodes en pràctiques.
 • Informació sobre els beneficis fiscals i laborals per a la contractació (contractes de treball bonificats, ajuts per a l’adaptació de llocs de treball).

El Centre Especial de Treball està format per treballadors/es amb discapacitat i/o trastorn mental, i col·labora amb empreses socialment responsables i administracions que volen oferir oportunitats a les persones amb dificultats d’inserció, mitjançant una àmplia oferta de serveis. Els recursos obtinguts cobreixen els costos laborals i ajuden a crear nous llocs de treball.

La Fundació també compta amb els serveis d’EI!, Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona.

Consulta el Dossier d’Integració Laboral Fundalis o descarrega’l aquí.