TRANSPARÈNCIA

La Fundació compleix amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al BOE de 10 de desembre de 2013, així com amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Bon Govern

Manual de Bon Govern i codi ètic

Manual de Politiques de Fundalis

Reglament de bon govern

Reglament del Centre Ocupacional

Reglament del Servei de Prelaboral

Reglament del Servei de Suport a la llar

Reglament de mitjans TIC

Reglament d’us de les instal.lacions

Manual d’imatge

Pla estratègic

Linies estrategiques

Mapa estratègic

Objectius estrategics

Cartera de serveis a les persones

II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2019-22

Manual de Comunicació, Transparència_i Accés a la Informació

Prevenció de delictes

Reglament de drets i deures dels treballadors

Reglament de regals i hospitalitat

Reglament de diligencia davant de tercers

Reglament de Prevencio del Blanqueig de Capitals

Reglament organ de compliment

Reglament canal denuncies

Reglament de revisio del codi etic i del MPD

Protocol de prevenció de l’assatjament sexual

Informe de govern corporatiu: La Fundació privada Santa Teresa no realitza inversions financeres temporals en el mercat de valors. En conseqüència no elabora cap informe relatiu al compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre quan fan aquest tipus d’inversions, segons acord del 20 de novembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Dades econòmiques (pendent). Informe anual de conducta (pendent)