Manuals

Reglaments de règim intern

Pla estratègic

Pla d’igualtat d’oportunitats (pendent)

Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes (pendent)

Models de prevenció de delictes

L’informe anual del codi de conducta (pendent)

  • La FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL no realitza inversions financeres temporals en el mercat de valors. En conseqüència no elabora cap informe relatiu al compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre quan fan aquest tipus d’inversions, segons acord del 20 de novembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

L’informe de govern corporatiu (pendent)

Dades econòmiques (pendent)